Mesi Paskew Chwazi Koute Oswa Telechaje Mizik Sou Dynasty

🎤Mwen konfye m’ nan Ou 🎤

Refren x2
Mwen konfye mwen nan Ou
Ou se tout defans mwen, lavi mwen nan men Ou
Mwen konte sou Ou
Ou se asirans mwen, avni mwen depann de Ou

Kouplè 1
Mwen fyè e se plezi m’ pou mwen travay nan chan W yo
Talan W ban m’ san mezi se Ou k’ enspire m’ chan yo
M’ wete chapo m’ devan Ou resevwa ochan m’ yo
Lavi mwen nan men Ou defann mwen kont mechan yo
Ou se boukliye mwen flèch yo p’ap atenn mwen
Puiske W’ap briye nan mwen yo p’ap ka etenn mwen
Lè m’ te anba tray se Ou k’ te delivre mwen
Nan mitan batay nan men ènmi an W pa t’ livre mwen
Ou kraze tout fòs malen pou m’ fè pati yon pèp aki
Sa se debi siksè mwen m’ sèten Ou kòmanse aji
W’ap renye Prens lapè Ou se premye W se dènye
Nan Ou tout moun ki kwè toujou premye jamè dènye
Pou byenfè Ou bonte Ou mwen leve de men mwen
Ou fidèl ak pwomès Ou W deja kontwole demen mwen
Jouk mwen menm tou Senyè Ou chwazi mwen pou temwen
Ou ban m’ yon konsyans klè sa vo plis ke san temwen

Refren x2

Kouplè 2
Tankou èg yo W ban m’ zèl pou m’ vole m’ p’ap vire
Mwen konfye m’ nan Ou sèl pwoteksyon mwen asire
Pèsekisyon yo p’ap dire se sou Ou m’ konte
Ak kondanasyon m’ nan chire pami rachte yo m’ konte
De tout peche Ou libere m’ mwen te koupab Ou jistifye m’
Vi mwen te sal Ou netwaye m’ pou itilize m’ Ou restore m’
Ou pran mwen byen ba Ou mete mwen parmi les grands
Ou ban mwen pouvwa pou m’ mache sou lyon ak sèpan
Sa k’ fè m’ pi kontan se paske non m’ ekri nan syèl la
Ret avè W pou toutan pou mwen se sa k’ pi esansyèl la
Nenpòt jan sa ye mwen deside pou m’ swiv tras Ou
Mwen p’ap abandone kanmenm fòk mwen wè fas Ou
Ak gras Ou nanm mwen awoze pou m’ sèvi Ou mwen dispoze
Ou ban m’ lapè ak kè poze kote ki fre W fè m’ repoze
Ou se chemen lavi a sou do W fado m’ yo depoze
Sou chemen lavi a kanpe pou mwen kont sa k’ opoze

Refren x2

Kouplè 3
Kote W te pran m’ m’ pa ka bliye W’ap viv nan mwen fòk mwen briye
Se jenou m’ mwen pran pou m’ priye lè pwoblèm yo vle fè m’ pliye
E mwen kriye Papa BONDYE se sou Ou m’apiye
Menmsi desepsyon y’anpile sitiyasyon m’ p’ap anpire
Tout moun mèt vire do ban mwen mwen p’ap pèdi espwa
Letènèl ap konbat pou mwen se sûr ke m’ap fè eksplwa.
Eprèv yo la pou fòtifye m’ malgre touman yo m’ap ret fèm
Byen materyèl pa ka devye m’ nan Levanjil map kenbe fèm.

Rnb
Moun ki met konfyans yo nan Senyè a yo tankou mòn Siyon an.
Tankou li yo p’ap janm brennen, y’ap toujou la pou toutan.

Refren x2