Coronavirus ou COVID-19

Coronavirus (Kawona Viris an Kreyòl) ou COVID-19

Ki prekosyon ou ka pran?

Ou kapab dimisye risk yo pou ou pa malad

1- Toujou lave men ou ak dlo epi savon

2- Kouvri bouch ou ak nen ou avèk mouchwa ki fèt pou sa. Tankou mouchwa N95

3- Si wap touse oswa estènye, fel sou koud ou oswa yon napkin epi kew ap jete apre

4- Pa manyen je ou, nen ou ak bouch ou. Sa vle di pa manyen vizaj ou ditou

5- Pa kanbe kot moun. Bay tout moun 1m oswa longè yon bwa bale

6- Rete lakay ou

Si ou santi ou gen fyèv oswa yon tous sèk, oswa gòj fèmal, rele gratis nan nimewo 2020 pou plis enfòmasyon.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

×